1. Akcja Promocyjna – Akcja Promocyjna prowadzona pod nazwą „Podaj łapę przyjacielu, sierść i plamy nie stanowią już problemu” prowadzona na terenie Polski w okresie od 1 listopada 2021 do 30 listopada 2021 roku lub do czasu wyczerpania nagród w Puli – w zależności co nastąpi wcześniej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.


2. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą ”Podaj łapę przyjacielu, sierść i plamy nie stanowią już problemu”.


3. Organizator – ROBERT THOMAS Metall-und Elektrowerke GmbH & Co. KG. z siedzibą w Niemczech, adres Hellerstrasse 6, 57290 Neunkirchen VAT ID DE126576080.


4. Operator – podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji promocyjnej, którym jest GREENFIRE ALICJA SZEFFER z siedzibą w Opolu, przy ul. Henryka Sienkiewicza, nr 35, lok. 9, kod pocztowy 45-037 Opole, NIP: 7542749330, REGON: 160278040, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG (centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).


5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która dokonała Zakupu Promocyjnego, zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść, niebędąca pracownikiem Organizatora ani Operatora, ani osobą współdziałającą z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych, a także nie będąca członkiem najbliższej rodziny pracownika Organizatora, Operatora lub osoby współdziałającej z tymi podmiotami. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.


6. Zakup Promocyjny – dokonany w oficjalnej sieci sprzedaży na terytorium Polski w Okresie Promocji i potwierdzony jednym Dowodem Zakupu (paragonem lub fakturą) zakup dowolnego modelu odkurzacza marki THOMAS spośród:

CYCLOON HYBRID PET & FRIENDS (model numer 786550)

DRY BOX AMFIBIA PET(model nr 788596)

AQUA+ PET & FAMILY PLUS (model nr 788607)


7. Oficjalna sieć sprzedaży - sklepy internetowe prowadzone prowadzone pod adresem

https://www.mediaexpert.pl/

https://www.euro.com.pl/

https://thomas-sklep.pl/

https://www.electro.pl/

https://www.oleole.pl/

https://www.avans.pl/ 

oraz sklepy stacjonarne funkcjonujące na rynku polskim pod marką MEDIA EXPERT, RTV EURO AGD.


8. Nagroda – legowisko dla psa lub kota marki AMIPLAY o wartości do 129 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych), którą Uczestnik Akcji Promocyjnej może uzyskać na warunkach określonych w Regulaminie. 


9. Pula nagród – 500 (słownie: pięćset) legowisk dla psa lub kota o wartości do 129 PLN brutto każda.


10. Okres Promocji – od godziny 00.01 dnia 1 listopada 2021 roku do godz. 23.59 dnia 30 listopada 2021 roku lub do wyczerpania Puli Nagród, w zależności co nastąpi wcześniej. Dowody zakupu można zgłaszać nie później niż do 7 dni od zakończenia Promocji.


11. Strona Internetowa – strona internetowa Promocji, za pośrednictwem której Uczestnicy zgłaszają swój udział w Promocji, dostępna pod adresem: https://promocja.idealnyodkurzacz.pl.


12. Dowód Zakupu - paragon fiskalny, faktura lub faktura elektroniczna potwierdzająca dokonanie Zakupu Promocyjnego tj. dowód jednoznacznie wskazujący na dokonanie Zakupu Promocyjnego w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Podaj łapę przyjacielu, sierść i plamy nie stanowią już problemu”

§ 1

Definicje

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna realizowana jest na terytorium Polski.


2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.


3. Akcja Promocyjna polega na dokonaniu przez Uczestnika Zakupu Promocyjnego oraz zarejestrowaniu Dowodu Zakupu na Stronie Internetowej www.idealnyodkurzacz.pl.


4. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja odkurzaczy marki THOMAS wśród posiadaczy zwierząt domowych oraz podziękowanie klientom indywidualnym za wybór odkurzaczy marki THOMAS z linii dedykowanej posiadaczom zwierząt domowych.


5. Pula Nagród w akcji Promocyjnej jest ograniczona do 500 Nagród. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród zostanie podana przez Operatora Akcji Promocyjnej poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej www.promocja.idealnyodkurzacz.pl.


6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany przedmiotu Nagrody na inny towar lub usługę.


7. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.


8. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).


9. Promocja stanowi sprzedaż premiową, a Nagroda stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 ze zm.) i jako nagroda, której wartość nie przekracza kwoty 2000 zł, wolna jest od podatku dochodowego.

§ 3

Zasady Promocji

1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik powinien w Okresie Promocji:

a) dokonać Zakupu Promocyjnego i

b) zachować Dowód zakupu potwierdzający Zakup Promocyjny do czasu otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody i

c)poprawnie zarejestrować Zakup Promocyjny na Stronie Internetowej www.promocja.idealnyodkurzacz.pl.


2. W celu dokonania poprawnej rejestracji Zakupu Promocyjnego na Stronie Internetowej uczestnik powinien:

a) podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu komórkowego, adresu do wysyłki nagrody

b) przesłać:

- zdjęcie lub skan Dowodu Zakupu zapisanego w jednym z następujących formatów: JPG, PNG lub PDF, nie większym niż 5 MB

- zdjęcie naklejki z opakowania z dwoma kodami kreskowymi zapisanego w jednym z następujących formatów: JPG, PNG lub PDF, nie większym niż 5 MB

c) zaakceptować warunki Regulaminu

d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej i wydaniem Nagród.


3. Nagrody są przyznawane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania Puli Nagród.


4. W przypadku, gdy z przesłanego przez Uczestnika Dowodu Zakupu, nie wynika, by dotyczył on jednego z modeli odkurzaczy wskazanych w ust 1 pkt.6 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie mailowo poproszony o uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych stwierdzonego braku poprzez przesłanie mailem zdjęcia Dowodu Zakupu na tle zakupionego odkurzacza, na którym będzie widać nazwę modelu umożliwiającą jego identyfikację. Brak prawidłowego uzupełnienia braku wskazanego w wezwaniu w całości (tj. w zakresie wszystkich wskazanych w wezwaniu uchybień) skutkuje uznaniem zgłoszenia za nieprawidłowe i w konsekwencji odmową przyznania Nagrody. Uczestnik odpowiada za takie skonfigurowanie skrzynki odbiorczej, aby wezwanie do uzupełnienia braków nie zostało skierowane do folderu SPAM. Okoliczność, że wezwanie zostało skierowane do folderu SPAM nie stanowi usprawiedliwienia dla niezachowania terminu na uzupełnienie braków.


5. Jeden Dowód zakupu dokumentujący Zakup Promocyjny jednego lub więcej odkurzaczy wymienionych w ust.1 pkt.6 uprawnia do jednorazowej rejestracji na Stronie Internetowej i jednej Nagrody, bez względu na to jaka ilość odkurzaczy została zakupiona.


6. Zabronione jest udostępnianie Dowodu Zakupu dokumentującego Zakup Promocyjny osobie trzeciej celem rejestracji na jej rzecz udziału w Akcji Promocyjnej.


7. W przypadku podjęcia podejrzeń co do autentyczności Dowodu Zakupu przesłanego przez Uczestnika, Organizator ma prawo zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy z prośbą o potwierdzenie autentyczności Dowodu Zakupu. O podejrzeniach odnośnie autentyczności Dowodu Zakupu oraz podjętych w związku z podejrzeniami czynnościach Uczestnik jest informowany niezwłocznie.


8. Uczestnik podlega dyskwalifikacji z udziału w Promocji i traci prawo do Nagrody (w tym ma obowiązek zwrotu Nagrody jeżeli już ją otrzymał lub wyraża zgodę na unieważnienie Nagrody) w przypadku:a)odstąpienia od umowy Zakupu Promocyjnego lub rozwiązania umowy Zakupu Promocyjnego, b)naruszenia postanowień Regulaminu.


9. Uczestnik upoważnia Organizatora do uzyskania od sprzedawcy, z którym Uczestnik zawarł umowę Zakupu Promocyjnego informacji, czy objęta zgłoszeniem umowy nie została rozwiązana.


§ 4

Odbiór Nagrody

1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej www.promocja.idealnyodkurzacz.pl. Użytkownik otrzyma powiadomienie za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres email podany podczas rejestracji o przyjęciu zgłoszenia przez Operatora Akcji Promocyjnej.


2. W terminie do 15 dni roboczych od momentu rejestracji na Stronie Internetowej Uczestnik zostanie poinformowany przez Operatora Akcji Promocyjnej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres email podany podczas rejestracji na Stronie Internetowej, o tym, że jego rejestracja na Stronie Internetowej została dokonana prawidłowo oraz informację o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji dowodu zakupu, a w przypadku pozytywnej weryfikacji także o sposobie przekazania Nagrody. W przypadku, gdy dowód zakupu nie został zweryfikowany pozytywnie (warunki Regulaminu nie zostały spełnione) Uczestnik otrzyma maila z informacją o niespełnieniu warunków Regulaminu i prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych. Po tym czasie ponowna weryfikacja nie będzie możliwa, a Zgłoszenie Uczestnika do Akcji Promocyjnej będzie traktowane jako nieważne.


3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu rejestracyjnym maksymalnie w ciągu 60 dni od czasu pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu.

§ 5

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie rejestracji oraz poprawności weryfikacji zgłoszenia uczestnika jest Operator.


2. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.


3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są jedynie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.


4. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”) polegającego na przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej oraz ewentualnie rozpatrywania reklamacji i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z organizacją akcji Promocyjnej.


5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, obejmujący również okres składania ewentualnych reklamacji a także, w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację przez okres przedawnienia roszczeń.


6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora, ale musi się on liczyć z tym, że jednocześnie będzie to oznaczało usunięcie zgłoszenia rejestracyjnego w Akcji Promocyjnej i tym samym prawa do otrzymania Nagrody.


7. W celu skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem email promocja@greenfire.com.pl lub listownie adres Operatora z dopiskiem „THOMAS DANE OSOBOWE”.


8. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Operatora upoważnieni do przetwarzania danych na polecenie Organizatora.

§ 6

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Organizator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.


2. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegającą na:

- dostępie do Strony Internetowej,

- dokonania zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami ust. 3 Regulaminu,

- wysłania powiadomień o statusie Zgłoszenia Rejestracyjnego za pośrednictwem adresu email.


3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z internetową przeglądarką WWW,

b) połączenie z siecią Internet,

c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.


4. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,

b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.


5. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


6. Zgoda uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej świadczonej w oparciu o Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z bazy danych.


7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 7 Regulaminu.


8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Promocją i odbiorem Nagrody należy składać w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Promocji, w formie:

a) elektronicznej, wiadomością e-mail na adres Operatora promocja@greenfire.com.pl, lub

b) pisemnej, listem poleconym na adres Operatora z dopiskiem „THOMAS PROMOCJA - REKLAMACJA”.


2. Reklamacja powinna zawierać:

a) określenie Promocji,

b) dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

c) wskazanie przyczyn reklamacji,

d) numer identyfikacyjny Nagrody, jeżeli Uczestnik otrzymał informację o otrzymaniu Nagrody.


3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Akcji Promocyjnej.


4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji niezwłocznie po jej wydaniu, w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Operatora oraz na Stronie Internetowej www.promocja.idealnyodkurzacz.pl.


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie Okresu trwania Akcji Promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych przed zmianą na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, które będą dostępne w siedzibie Operatora oraz na Stronie Internetowej www.idealnyodkurzacz.pl.


3. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.